http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s10.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s10.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s9.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s9.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s8.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s8.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s7.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s7.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s6.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s6.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s5.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s5.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s4.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s4.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s3.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s3.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s2.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s2.jpg
http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s1.jpg http://goksmoldzino.pl/wp-content/uploads/2013/02/s1.jpg

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.goksmoldzino.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-04-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:
– brak audiodeskrypcji,
– kontrastu elementów tekstowych,
– regulacji wielkości czcionki.

  • zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane lub przesłane przez podmiot zewnętrzny,

  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny,

  • nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-27
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Marta Lahutta, e-mail: gok.smoldzino@gmail.com
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 531 808 207.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który dokument chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Gminny Ośrodek Kultury zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Smołdzinie niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa nie później jednak niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa biurorzecznika@brpo.gov.pl, INFOLINIA – 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych:

– stopień przed głównym wejściem,

– brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

– brak windy,

– ograniczenia w ciągach komunikacyjnych,

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.
Inne informacje i oświadczenia
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie stara się dostosować budynek w miarę możliwości do obsługi osób niepełnosprawnych. Planowany jest remont istniejącego budynku oraz modernizacja strony internetowej pod kątem dostosowania do standardu WCAG 2.1. Tempo wprowadzania udogodnień zależeć będzie od posiadanych środków budżetowych oraz możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego.
Planowane są szkolenia pracowników w przygotowywaniu dokumentów, galerii i filmów pod kątem WCAG 2.1.